Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní firmy Dukanka s.r.o. se sídlem Heršpická 781/7, 639 00 Brno, IČ: 08511217, zapsané v obchodním rejstříku, sp. zn. C 114028, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „prodávající“).

I. Úvodní ustanovení
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen “obchodní podmínky”) upravují smluvní vztahy mezi prodávající a další fyzickou osobou (dále jen „kupující“). Obchodní podmínky se vztahují pouze na smluvní vztah uzavřený na základě objednávek, (dále jen “kupní smlouva”), uskutečněných prostřednictvím webových stránek www.dukanovakrabickovadieta.cz, emailovou komunikací s info@dukanovakrabickovadieta.cz nebo telefonicky. Před uzavřením kupní smlouvy je zákazník povinen seznámit se s obchodními podmínkami, s podmínkami jednotlivých balíčků uvedených na webových stránkách www.dukanovakrabickovadieta.cz a s aktuálním ceníkem balíčků uveřejněným na webových stránkách www.dukanovakrabickovadieta.cz.
Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky zákazníka, a to buď telefonicky, emailovou komunikací, nebo prostřednictvím webových stránek přes formulář objednávky, který je dostupný na www.dukanovakrabickovadieta.cz.
Objednávka musí obsahovat tyto náležitosti:
identifikační údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo a email pro potvrzení objednávky a zaslání faktury
místo dodání včetně ulice, čísla popisného, města a PSČ nebo prohlášení zákazníka o osobním odběru
datum zahájení odběru
předmět koupě identifikován výběrem balíčku
projevený souhlas zákazníka s obchodními podmínkami a se zpracováním osobních dat

Kupní smlouvu tvoří objednávka zákazníka prodávajícího, která se stane závaznou, jakmile zákazník obdrží potvrzení o objednávce na uvedou emailovou adresu v objednávce.

II. Předmět plnění
Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat zákazníkovi ve smlouvě specifikovaný předmět koupě (dále jen “zboží”), převést na něho vlastnické právo ke zboží a zákazník se zavazuje zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu. Součástí kupní smlouvy může být dohoda o dodání zboží zákazníkovi na určené místo.

III. Místo plnění
Místem plnění je adresa na území města Brna, kterou uvedl zákazník v objednávce, případně po telefonické domluvě je místo plnění dle domluvy mezi oběma stranami. V případě, že místem plnění je adresa uvedená zákazníkem v objednávce, je zákazník povinen uvést úplnou a přesnou adresu.
Prodávající se zavazuje doručovat zboží bezplatně do všech částí města Brna s výjimkou čtvrtí Brno-Bystrc, Brno-Slatina, Brno-Líšeň, Brno -Tuřany, Brno-Chrlice, Brno-Kníničky, Brno-Ivanovice, Brno-Jehnice, Brno-Ořešín a Brno-Otěchov. V uvedených čtvrtích bude navíc k ceně zboží započítáno dopravné ve výši 10,- Kč za každé doručení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

IV. Doba plnění
Dobou plnění je pondělí, středa, pátek v odpoledních hodinách v době mezi 14:00 hodin do 19:00 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

V. Dodací podmínky
Zákazník je povinen osobně nebo prostřednictvím jím pověřené osoby převzít zboží v místě a době plnění. Nepřevezme-li zákazník nebo jím pověřená osoba zboží v místě a době plnění, případně nebude-li zákazník nebo jím pověřená osoba v místě a době plnění k zastižení, je zákazník povinen telefonicky kontaktovat pověřenou osobou firmy prodávajícího a následující den po smluvené době plnění osobně převzít, nedohodnou-li se smluvní strany po telefonické domluvě jinak. Pověří-li zákazník převzetím zboží třetí osobu, nenese prodávající odpovědnost za ztrátu či poškození zboží. Zákazník je na základě objektivních důvodů oprávněn požádat o přerušení dodávek zboží dle jím vybraného programu. Žádost o přerušení dodávek zboží je zákazník povinen prokazatelně doručit emailem na emailovou adresu info@dukanovakrabickovadieta.cz, a to nejpozději 72 hodin přede dnem, kdy mělo být dodání plněno. Smluvní strany se dohodly, že prodávající není povinen dodávat zákazníkovi zboží po dobu přerušení dodávek zboží. Délka programu se v takovém případě prodlužuje o počet pracovních dní, po který bylo dodávání zboží přerušeno. Zákazník bere na vědomí, že prodávající není povinen v případě přerušení dodávek zboží dle tohoto článku vrátit zákazníkovi poměrnou část kupní ceny, ani poskytnout slevu.

VI. Kupní cena a platební podmínky
Zákazník se zavazuje zaplatit za zboží kupní cenu dle aktuálního ceníku programů uveřejněného na webových stránkách www.dukanovakrabickovadieta.cz, pokud se prokazatelně nedohodli na jiné ceně. Kupní cenu je zákazník povinen uhradit bezhotovostním převodem na bankovní účet prodávajícího 1584281014/3030 (dále jen “bankovní účet”) na základě informací od prodávajícího. Kupní cena je splatná, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, před prvním rozvozem zboží. Kupní cena je zaplacena bezhotovostním převodem připsáním příslušné částky na bankovní účet prodávajícího. V případě prodlení zákazníka se zaplacením kupní ceny nebo její části se posouvá termín dodání zboží o dobu prodlení se zaplacením.

VII. Společná a závěrečná ustanovení
Zákazník je povinen řídit se instrukcemi prodávajícího na skladování a nakládání se zbožím dodávanými společně se zbožím. Zákazník prohlašuje, že veškeré údaje jím uváděné či sdělené jsou pravdivé, že nemá jiné než případně uvedené zdravotní problémy a že veškeré alergické či zdravotní problémy prokazatelně oznámil. Zákazník zasláním objednávky vyslovuje svůj souhlas prodávajícímu, jakožto správci a provozovateli databáze, nebo jím pověřenému zpracovateli databáze, k zařazení do databáze, zpracování a užití svých osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, v platném znění, a zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), v platném znění, a zároveň uděluje souhlas provozovateli databáze se zasíláním obchodních sdělení na poskytnutou kontaktní adresu ve smyslu zákona 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, a zároveň v souladu nařízení (EU) 2016/679 a to až do odvolání souhlasu zaslaného na emailovou adresu info@dukanovakrabickovadieta.cz. V opačném případě prodávající ukládá osobní údaje uživatele po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi prodávajícím a zákazníkem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů po dobu 3 let od ukončení smluvního vztahu. Prodávající je oprávněn kdykoli rozhodnout o ukončení účinnosti obchodních podmínek, tím však nejsou dotčeny kupní smlouvy uzavřené do té doby, které se řídí obchodními podmínkami účinnými v době jejich uzavření. Zvláštní ujednání mezi prodávajícím a zákazníkem, odchylující se od těchto obchodních podmínek, mají přednost.

*V případě reklamace zboží nás kontaktujte na emailové adrese info@dukanovakrabickovadieta.cz

V Brně, 8.3.2018