Informace o zpracování osobních údajů - GDPR

1. Správce osobních údajů Dukanka s.r.o. se sídlem Heršpická 781/7, 639 00 Brno, IČ: 08511217, zapsané v obchodním rejstříku, sp. zn. C 114028, vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen „Správce“), zpracovává v rámci svojí činnosti ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:
- jméno a příjmení,
- adresu bydliště,
- telefonní číslo,
- e-mailovou adresu,
- IP adresu.

2. Jméno a příjmení, adresa bydliště, telefonní číslo, e-mailová adresa a IP adresa budou zpracovány za účelem identifikace smluvních stran a plnění ze smlouvy a dále za účelem evidence smlouvy a budoucího případného uplatnění a obrany práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) a f) Nařízení.

3. Osobní údaje budou zpracovávány za výše uvedeným účelem po dobu trvání smluvního vztahu a dále po dobu 10 let od ukončení smluvního vztahu, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší.

4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
- Společnost HubSpot, Inc., 25 First Street, 2nd Floor Cambridge, Massachusetts, 02141, United States
Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

5. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
- požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- na přenositelnost údajů a právo požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
- podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů,
- na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
- právo vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu Správce.